Psykoterapeutin tietoturvasuunnitelma: Tietoturvasuunnitelman sisältö

Tervetuloa lukemaan blogisarjamme toista osaa, jossa syvennymme psykoterapeutin tietoturvasuunnitelman sisältöön.

Elias Palpatzis

Lukuaika 3min · Julkaistu 14. tammikuuta 2024

Lukuaika 3min · Julkaistu 14. tammikuuta 2024

Edellisessä osassa tutustuimme tietoturvasuunnitelman perusperiaatteisiin ja korostimme, miksi sen luominen ja päivittäminen on kriittistä. Tässä osassa käymme läpi tietoturvasuunnitelman eri osa-alueita, jotka muodostavat sen rungon. Blogi on kirjoitettu THL:n määräyksen 3/2021 ja THL:n Tietoturvasuunnitelman mallipohjan pohjalta.

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus antaa kattavan ymmärryksen organisaation tietoturvallisuuden nykytilasta, tavoitteista, vastuista ja tehtävistä. Se on ikään kuin tietoturvasuunnitelman “kartta”, joka ohjaa organisaatioita tietoturvan matkalla. Tämän yleiskuvan avulla voidaan varmistaa, että tietoturva on integroitu osa kaikkia toimintoja ja että on olemassa selkeä suunnitelma sen jatkuvalle parantamiselle. Yleiskuvauksen tulisi sisältää myös yksityiskohtainen kuvaus organisaation tietojärjestelmistä ja niiden tietoturvasta.

Tietoturvan hallinta

Tietoturvan hallinta on olennainen osa tietoturvasuunnitelmaa. Se sisältää toimenpiteet ja menettelyt, joilla tietoturvan taso ja tehokkuus varmistetaan. Esimerkiksi psykoterapeutin työssä tietoturvan hallinta voi tarkoittaa salausmenetelmien käyttöä, pääsynvalvontaa ja tietojen varmuuskopiointia. Tietoturvan hallinnan tulisi kattaa kaikki organisaation toiminnot ja prosessit, ja sen on oltava johdonmukaista sekä systemaattista.

Tekninen tietoturva

Tekninen tietoturva kattaa tietojärjestelmien ja -verkkojen suojauksen. Psykoterapeutin työssä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vahvojen salasanojen käyttöä, tietoliikenteen salausta, tietojen varmuuskopiointia sekä päivittäin käytettyjen tietoteknisten laitteiden, kuten tietokoneen ja älypuhelimen, tietoturvallista käyttöä. Teknisen tietoturvan tulisi olla suunniteltu niin, että se suojaa sekä tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä että saatavuutta.

Tietoturvallisuuden auditointi ja seuranta

Tietoturvan jatkuva seuranta ja ajoittainen auditointi ovat keskeisiä elementtejä tietoturvallisuuden varmistamisessa. Säännöllisellä auditoinnilla varmistamme, että tietoturvasuunnitelma on ajan tasalla ja vastaa nykyisiä uhkia. Seuranta puolestaan mahdollistaa mahdollisten tietoturvapoikkeamien nopean havaitsemisen ja korjaamisen. Tietoturvan seurantaan ja auditointiin tulisi sisältyä sekä sisäinen että ulkoinen auditointi.

Henkilöstö ja koulutus

Jokaisella terapeutilla on oltava riittävät taidot ja tiedot tietoturva-asioista, minkä takia henkilöstön koulutus on tärkeä osa tietoturvasuunnitelmaa. Säännöllisellä koulutuksella voidaan varmistaa, että kaikki työntekijät ovat ajan tasalla tietoturva-asioissa. Koulutuksen on kohdistuttava kaikille organisaation työntekijöille ja sen tulee sisältää tietoa tietoturvan periaatteista, organisaation tietoturvapolitiikasta sekä työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Yhden henkilön organisaatioissa on tärkeää itse pitää huolta oman osaamisen ajankohtaisuudesta.

Tietoturvapoikkeamat ja niiden hallinta

Vaikka tietoturvasuunnitelma on huolellisesti laadittu, tietoturvapoikkeamia voi silti tapahtua. Suunnitelmassa tulisi olla määriteltynä, miten psykoterapeutin tulisi toimia, jos he kohtaavat tietoturvaloukkauksen tai muun tietoturvapoikkeaman. Esimerkiksi, jos terapeutti huomaa, että potilastiedot ovat joutuneet vääriin käsiin, heidän tulisi ilmoittaa siitä välittömästi tietosuojavastaavalle ja ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Tietoturvapoikkeamien hallintaan tulisi sisältyä myös suunnitelma poikkeamien ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjeet, kuinka toimia poikkeamatilanteissa.

Tietoturvallisuuden parantaminen

Tietoturvasuunnitelma ei ole staattinen asiakirja, vaan se elää organisaation toiminnan mukana. Se on jatkuva prosessi, joka vaatii aktiivista sitoutumista ja jatkuvaa parantamista. Tämä tarkoittaa, että aina on oltava valmiita reagoimaan uusiin tietoturvauhkiin ja -haasteisiin, sekä oppimaan ja soveltamaan parhaita käytäntöjä tietoturvallisuuden alalla. Tämä voi tarkoittaa uusien tietoturvatekniikoiden ja -käytäntöjen omaksumista, henkilöstön kouluttamista tai tietoturvasuunnitelman säännöllistä päivittämistä. On olennaista ymmärtää, että tietoturva ei ole pelkkä tekninen asia, vaan se on olennainen osa organisaation toimintakulttuuria ja arvoja.

Yhteenveto

Tässä blogitekstissä olemme käyneet läpi tietoturvasuunnitelman keskeisiä osa-alueita ja korostaneet, miten tärkeä osa se on psykoterapeutin työssä. Tietoturvasuunnitelma auttaa terapeutteja suojaamaan arkaluontoisia potilastietoja, varmistamaan tietoturvan jatkuvan parantamisen ja vastaamaan tehokkaasti tietoturvapoikkeamiin. Se on myös osoitus sitoutumisesta potilaiden yksityisyyden suojaamiseen ja luottamuksen rakentamiseen.

Tietoturvasuunnitelma on kuitenkin vain yksi osa tietoturvakokonaisuutta. Sen lisäksi tarvitsemme vahvaa tietoturvakulttuuria, jossa kaikki ymmärtävät tietoturvan merkityksen ja ottavat aktiivisesti osaa sen toteuttamiseen. Tämä vaatii jatkuvaa koulutusta ja avointa viestintää. Me Brightlifella olemme sitoutuneet tähän työhön ja haluamme tarjota asiakkaillemme turvallisen ja luotettavan ympäristön, jossa he voivat keskittyä työhönsä turvallisilla mielin.

Lähteet

THL. (2021). MÄÄRÄYS TIETOTURVASUUNNITELMAAN SISÄLLYTETTÄVISTÄ SELVITYKSISTÄ JA VAATIMUKSISTA. Haettu 10.7.2023 osoitteestahttps://thl.fi/documents/920442/2816495/THL_Maarays_3_2021_Tietoturvasuunnitelman_selvitykset_ja_vaatimukset.pdf/b4f17949-bace-b8d4-0cee-b215c6e5d372?t=1640009474365

THL. (2021). Tietoturvasuunnitelman mallipohja. Haettu 10.7.2023 osoitteestahttps://thl.fi/documents/920442/2816495/THL_Maarays_3_2021_liite_1_Tietoturvasuunnitelman_mallipohja.docx/f37d6a8c-1fe9-cfba-ccc6-f448ba2bc506?t=1640009534893

© 2024 Brightlife Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.